อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองพิษณุโลก

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายวิชิต สุขสินธารานนท์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองพิษณุโลก ครั้งที่ 3/ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองพิษณุโลก (พ.ศ.2566- 2570) กรอบการประสานโครงการพัฒนาและหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และสรุปข้อมูลการเสนอโครงการประสานแผนฯ จาก อปท. ต่างๆ เรียงตามยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ เรียงตามลำดับ อปท. ที่เสนอ และการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองพิษณุโลก (พ.ศ.2566- 2570).