อบจ.พิษณุโลก ซ่อมแซมถนนสายบ้านหลังเขา-บ้านน้ำดั้น ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 21 บ้านน้ำดั้น ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยการประสานของ นายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย เขต 2 ตามคำร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท้าว  เนื่องจากพบว่าปัจจุบันถนนสายดังกล่าวผิวจราจรเกิดชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการขุดรื้อผิวจราจรลาดยาง บดอัดแน่น พร้อมทำผิวลาดยางใหม่ ระยะทางยาว 7,200 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระท้าว ได้สัญจรระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่ายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป.