ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)