โดย ธีรเดช นรัตถรักษา

นิติกร ๘ วช. ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านบทความที่นี่

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

ประวัติผู้เขียน / วิทยากร /ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ นายธีรเดช นรัตถรักษา

 • บุตรนายสิทธิเดช – นางนิตยา นรัตถรักษา
 • เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2503 ที่จังหวัดพิษณุโลก
 • นรัตถรักษา = “นร + อัตถ + รักษา” ความหมาย รักษาประโยชน์ของประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปี 2522 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 37 พ.ศ. 2527
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครอง เนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น และระดับกลาง สำนักงานศาลปกครอง รุ่นที่ 1

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

ประสบการณ์การทำงาน

 • ทนายความอาสาประจำสำนักงานคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน กรมอัยการ
 • ดำรวตำแหน่งนิติกร และเจ้าพนักงานปกครอง เป็นเวลา 15 ปี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กรุงเทพมหานคร”
 • พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองกลาง ตุลาการหัวหน้าองค์คณะเรื่องการบริหารงานบุคคลและวินัย
 • พนักงานคดีปกครองคนแรกที่ทำหน้าที่หัวหน้างานให้คำปรึกษาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองกลาง
 • พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
 • ผู้ประณีประนอมประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงยุติธรรม
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 • ประธานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

ผลงานทางวิชาการ (หนังสือสำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง คำบรรยาย M.P 3 สำนักพิมพ์สูตรไพศาล)

 • หนังสือเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ศาลปกครองฉบับประชาชนและข้าราชการทั่วไป”
 • หนังสือเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายปกครอง”
 • หนังสือเรื่อง “รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ฉบับประชาชน และฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549”
 • หนังสือเรื่อง “รัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2550 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555” และเรื่องอื่นๆ
 • คำบรรยาย (MP3) เรื่อง “ภาพรวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ”
 • คำบรรยาย (MP3) เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง”
 • ผู้เขียนประจำคอมลัมน์ “เจาะเกราะกฎหมายท้องถิ่น” หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ รายปกษ์

ประสบการณ์การเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น

 • กรุงเทพมหานคร สำนักงานศาลปกครอง สภาทนายความ มหาวิทยาลัยนเรศวร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

ปัจจุบัน-ดำรงตำแหน่ง

 • นิติกร 8 วช องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 • ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (http://www.nitikon.com, htttp://www.nitikornthai.com)
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายฯ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
 • ที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 19 ถนนสนามบิน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 089-9254803, 089-9660111

หมายเหตุ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีปกครอง นอกวัน เวลาราชการเท่านั้น