ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก