อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” ที่พระราชวังจันทน์

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายปิโยรส ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” ณ บริเวณเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว.