การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก