กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 


นายวิโรจน์ มะลิซ้อน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(0-5598-7718-20 ต่อ 821)
(09-5634-6480)


นางวิลาวัณย์ เมโรนิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(0-5598-7718-20 ต่อ 823)
(08-6912-7366)

นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(0-5598-7718-20 ต่อ 824)
(09-9270-0532)

สิบเอกธีรพล เงกสอนอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
(0-5598-7718-20 ต่อ 822)
(09-4719-4499)

สิบเอกชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง
ศึกษานิเทศก์
รก.หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานนิเทศการศึกษา
(0-5598-7718-20 ต่อ 825)
(08-1888-0484)